JOICO Hungary

Feliratkozáshoz kötött

Játék és adatkezelési szabályzat

1. Játékok szervezője

1.1.            A nyereményjátékok (a továbbiakban “Játék, Kampány”) szervezője a Vero Trade Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (1067 Budapest, Hunyadi tér 7., cégjegyzékszám: 01 09 985604, adószám: 23939653-2-42) a továbbiakban “Szervező/adatkezelő”.

1.2.            Szervezőhöz az alábbi elérhetőségeken fordulhat a Játékos:

1.2.1.           E-mail: marketing@verotrade.hu

1.2.2.           Telefon: +36 20 271 2403

1.3.            A nyereményeket a Szervező biztosítja.

1.4.            Jelen játékszabályzat a https://webshop.joico.hu/feliratkozashoz-kotott-nyeremenyjatek/ címen érhető el.

1.5.            A Kampány során Szervező reklámokban hirdetheti a Játékot. A Játékokkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2.                 Részvételi feltételek

2.1.        A Játékban minden belföldi természetes személy részt vehet, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. A részvétel ingyenes. A játékokban résztvevő személy a továbbiakban: „Játékos”.

2.2.            A játék konkrét leírása itt tekinthető meg: https://webshop.joico.hu/feliratkozashoz-kotott-nyeremenyjatek a Játékos a játék leírása az alábbi:

2.3.            A játék időtartama: 2021. 09. 09-30.

2.4.            A Játékok időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett aktivitások érvénytelenek.

2.5.            A nyertes Játékosok által megadott adatok valódiságát a Szervezőnek jogában áll ellenőrizni.

2.6.            Valótlan adatok közlése a játékos kizárását vonja maga után.

2.7.            Fontos figyelmeztetés:

2.7.1. Szervező a nyertest e-mailben értesíti nyereményével kapcsolatosan, a sorsolást követően, 24 órán belül.

2.7.2.  Az 5 napig nem elérhető illetve nem valós adatokat megadó Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszti.

3.                 Nyeremények és sorsolások

3.1.    Nyertesek száma: 3 fő

3.2.  Nyereményük 1-1 nyereménycsomag a következő tartalommal: 

1 db JOICO Style and Finish Humidity Blocker 150 ml
1 db JOICO Structure Transfoamer 150 ml
1 db JOICO Structure Paste 100ml
1 db JOICO neszesszer
1 db JOICO telefongyűrű
1 db JOICO szemtakaró 

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adókat a Szervező vállalja magára.

A sorsolás időpontja: október 4.

3.3. A nyeremények másra át nem ruházhatók.

3.4.          A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő, a szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti. A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel hiányos vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás esetén a Szervezőnek nem áll módjában a nyeremény átadása.

3.5.            A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék során a https://webshop.joico.hu/kategoriak/feliratkozas-nyeremenyjatek weboldalon megadottakon felül további nyereményeket ajánljon fel, és tegyen elérhetővé a Játékosok számára.

3.6.            A nyertesek és pótnyertesek sorsolása számítógépes program (excel, random parancs vagy a random.org) segítségével történik.

3.7.            A sorsolás a JOICO Központban (1067 Budapest, Hunyadi tér 7.) zajlik.

3.8.            Amennyiben a sorsolás után kiderül, hogy a megadott e-mail cím nem létezik, vagy a Játékos 5 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot Szervezővel, annak helyébe az 5. pont szerint pótnyertes lép.

4.                 Kizárás

4.1.            A jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Játékosok nem vehetnek részt a Játékokban és a nyereménysorsolásokon. Amennyiben a Játékszabály megsértésére a nyeremény kisorsolása után derül fény, a szabálytalan Játékos akkor is elveszti jogát a nyeremény átvételére és a nyereményt köteles visszaszolgáltatni vagy a pénzbeli ellenértékét Szervezőnek megfizetni és minden egyéb tekintetben Szervezővel együttműködni.

4.2.            A Szervező, valamint annak a Játékban részt vevő megbízottjai, ügynökségei, azok munkavállalói és hozzátartozói; továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói a játékokban nem vehetnek részt.

4.3.            Részvételük esetén nyereményeiket nem kaphatják meg, ezek újra kisorsolásra kerülnek.

5.                 Pótnyertesek, a ki nem sorsolt vagy át nem vett nyeremények kisorsolása

5.1.            A sorsolásokon valamennyi, a Játékok részvételi szabályait maradéktalanul teljesítő Játékos részt vesz.

5.2.            A Pótnyerteseket Szervező csak abban az esetben értesíti, ha jogosulttá válnak valamely nyereményre.

5.3.            Szervező valamennyi nyereményre 3-3 pótnyertest sorsol, ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíti.

5.4.            Amennyiben a nyeremény nyertese nem fogadja el a nyereményt, Szervező úgy tekinti, hogy lemondott nyereményéről, melyre a Pótnyertes szerez jogot.

5.5.            Szervező teljes mértékben kizárja a felelősségét minden olyan esetben, amikor a Pótnyertes annak tudatában, hogy korábban nem nyert, a Pótnyertes sorsolás eredményéről való értesülést megelőzően nem tartotta be jelen Játékszabályokat és a későbbi kisorsolás után emiatt nem szerezhet nyereményt.

6.                 Adózás, bejelentési kötelezettségek

6.1.            A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

6.2.            A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

6.3.            Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

7.                 A nyeremények kézbesítése

7.1.            A nyereményeket a Játékok Szervezője kézbesíti vagy kézbesítteti a nyerteseknek, illetve azok személyesen is átvehetők a JOICO központban.

7.2.            Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét.

7.3.            A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybevétele érdekében, az e-mailben történt értesítést követő 5 munkanapon belül ismertetik Szervezővel postai címüket és telefonos elérhetőségüket. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

8.                 Felelősség kizárás

8.1.            A regisztráció illetve a későbbi adatszolgáltatás hiányosságáért (névelírás, e-mail cím elírás, valótlan lakcím, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.

8.2.            A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékokra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

8.3.            A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

8.4.            A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

9.                 Adatkezelés

Funkcionális adatkezelés

9.1.            A játékban résztvevő felhasználók adatait a Vero Trade Hungary Kft. célhoz kötötten, kizárólag szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.

9.2.            Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az adategyeztetés során közölt személyes adatait Vero Trade Hungary Kft. a nyertesek névsorában közzétegye.

9.3.            A Vero Trade Hungary Kft. kijelenti, hogy a Játékok megrendezését megelőzően az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett.

9.4.            Az adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-107069/2016.

9.5.            Vero Trade Hungary Kft. az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait.

9.6.            A Vero Trade Hungary Kft. általános adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: https://webshop.joico.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

9.7.            Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a nyereményjáték adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

9.8.            Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Becenév, email cím, születési dátum, a részvétel időpontja, a részvételkori IP cm.

9.9.            Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre a nyeremény átadásával/kiszállításával kapcsolatban: Vezeték-és keresztnév, cím (amelyre a nyereményt kéri), telefonszám, e-mail cím.

9.10.        Az érintettek köre: A játékokban résztvevő valamennyi érintett.

9.11.        Az adatkezelés célja: A nyereményjátékok funkciójának betöltése, a sorsolás lebonyolítása.

9.12.        Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Adatkezelő az adatokat 1-3 hónapig, vagy az érintett törlési kéréséig kezeli.

9.13.        Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő marketing és sales munkatársai, valamint alvállalkozói kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

9.14.        Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor kérheti a személyes adatainak törlését a következő elérhetőségeken:

–          postai úton a 1067 Budapest, Hunyadi tér 7.. címen,

–          e-mail útján a marketing@verotrade.hu e-mail címen,

–          telefonon a +36 (30) 490 5565 számon.

9.15.        Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

Adattovábbítás a nyeremények postázása érdekében

9.16.        Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a Szervező adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

9.17.        Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. A továbbított adatok köre a nyeremények szállítása érdekében: Vezeték- és keresztnév, cím, telefonszám.

9.18.        Az érintettek köre: A nyeremények kiszállítását kérő valamennyi érintett.

9.19.        Az adatkezelés célja: A nyeremény postázása/szállítása.

9.20. Az adatkezelés célja: A nyereményjáték népszerűsítésének online hirdetéseinek lebonyolítása.

9.21.   Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A postázás/szállítás lebonyolításáig tart.

9.21.        Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

Express One Hungary Kft.

1239 Budapest, Európa út 12. BILK Logisztikai Központ L1 épület

Telefon +36 1 8 777 400, +36 1 8 777 444

Fax +36 1 8 777 499

E-mail vrabelb@expressone.hu 

Maileon Digital Kft. 

1112 Budapest, Budaörsi út 153.

Pinter.aron@maileon.hu

+3630 558 8278

9.22.        Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

9.23.        Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

10.            Vegyes rendelkezések

10.1.        Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy a Játékokat kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játékok feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.

10.2.        Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Budapest, 2021. szeptember 3.

Várólista Értesítünk ha a termék újra készleten van. Kélek add meg az email címed